شیلنگ یاسا از بهترین و با کیفیت ترین شینلگ های موجود در بازار میباشد.این شیلنگ با نام ایران یاسا در صنعت ساختمان

شناخته میشود .برای توضیحات بیشتر و مشخصات کامل تر به قسمت شیلنگ ایران یاسا در همین سایت و یا به لینک زیر 

مراجعه فرمایید. 

 شیلنگ ایران یاسا